Kathy Papola
Network Real Estate
(530) 271-3817
kathy@papola.com
www.kathypapola.com